• ...РАЛИ АВСТРАЛИЯ ОТМЕНЕНО ЗАРАДИ КАТАСТРОФАЛНИТЕ ПОЖАРИ, ХЮНДАЙ ШАМПИОН ПРИ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ...

  • ...НЕВИЖДАНИ ГОРСКИ ПОЖАРИ В НОВ ЮЖЕН УЕЛС ПРИНУЖДАВАТ ДОМАКИНИТЕ НА АВСТРАЛИЯ КЪМ ЕКСТРЕНИ РЕШЕНИЯ...

  • ...ФИНАЛНИЯТ РАЛИ СПРИНТ В БУРГАС - ПРЕНАСРОЧЕН СЪС СЕДМИЦА ПО-КЪСНО - 23 И 24 НОЕМВРИ...

И тричленният състав на ВАС отхвърли жалването на БФАС

Петък, 04 Октомври 2019 | София, RallyXpress
И тричленният състав на ВАС отхвърли жалването на БФАС

ДНЕС на страницата на Върховният административен съд (ВАС) бе публикувано определението, с което тричленния състав Павлина Найденова (председател) и членовете Даниела Мавродиева и Христо Койчев се произнася по жалба, подадена от Българска федерация по автомобилен спорт срещу заповед № РД-10-2/19. 04. 2019 г. на министъра на младежта и спорта, с която заповед Автомобилна федерация на България е издаден безсрочен спортен Лиценз № 1. Ден преди това, друг тричленен състав на ВАС, присъединява административно дело № 9764/2019 г. по описа на Върховния административен съд към административно дело № 9763/2019 г. по описа на същия съд.

Определението на тричленния състав на Върховният административен съд е едно от първите, с които висшите магистрати са се занимавали след края на съдената ваканция.

По силата на заповедта на спорния министър, БФАС бе заличена от списъка на лицензираните от Министерството на младежта и спорта (ММС) сдружения и досегашната ѝ лицензия с № 002483 бе отнета.

:: ТУК можете да прочетете
пълният текст на публикуваното
а страницата на ВАС определение.


И тричленният състав на ВАС отхвърли жалването на БФАС

ФАКСИМИЛЕ от публикуваното на сайта на Висшия административен съд Определение № 12061 на тричленния състав.


Диспозитивите Определение № 12961 на тричленния състав сочат категорично:

От друга страна при разглеждане на искането за спиране изпълнението на обжалваната в настоящото производство заповед следва да се преценява баланса на частния и обществения интерес.

Заповедта, с която е отнета спортната лицензия на дружеството- жалбоподател подлежи на предварително изпълнение, което не е спряно от съда, поради което в момента единствено спортната федерация на която е предоставен спортен лиценз с оспорената в настоящото производство заповед има действащ спортен лиценз за вида спорт автомобилен спорт, поради което е в обществен интерес да осъществява правата си по предоставения лиценз до приключване на съдебния спор.

Като има предвид изложените мотиви и на основание чл. 229, ал.1, т. 4 ГПК, във връзка с чл. 144 АПК и чл. 166, ал.4, във връзка с ал. 2 АПК, Върховният административен съд, Седмо отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ОТХВЪРЛЯ искането на Сдружение Българска федерация по автомобилен спорт за спиране изпълнението на заповед № РД-10 -2/19.04.2019 г. на министъра на младежта и спорта.

СПИРА производството по адм. д. № 9763/2019 г. по описа на Върховния административен съд до приключване на производството по адм. д. № 6276/2019 г. по описа на Върховния административен съд.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението пред петчленен състав на Върховния административен съд.

Коментара (0)

Напишете коментар

Моля влезте в системата за да публикувате коментар.

Автобои Неделчев